Choď na obsah Choď na menu
 


Telesá pôsobia na seba silou. Účinky sily na teleso

 1. Pomenuj príklady,kedy na seba pôsobia dve telesa.
 2. Vysvetli,ako sa prejavuje sila pri vzájomnom pôsobení telies
 3. Vyjadri veľkosť pôsobiacej sily vzhľadom na predĺženie pružiny.

 Poznámky

Gravitačná sila a hmotnosť telesa

 1. Akou silou pôsobí Zem na všetky telesá na jej povrchu.
 2. Aký je smer tejto sily,
 3. Na príklade predĺženia pružiny po zavesení rôznych telies, vysvetli od čoho závisí veľkosť gravitačnej sily.
 4. Ako nazývame fyzikálne pole,nachádzajúce sa okolo našej Zeme.

Animácia s Newtonovým jablkom 

 
Meranie sily. Znázornenie sily

Klikni na tento link a pozri si zaujimavú animáciu marania sily silomerom.

 •  Charakterizuj pojem "Sila".
 • Označenie a znázornenie sily.
 • Základné parametre, ktorými je sila určená (pôsobisko, veľkosť, smer)
 • Čím meriame silu?
 • Jednotlivé časti silomeru.
 • Vysvetli princíp merania sily silomerom (na základe predĺženia pružiny).
 • Zásady správneho merania sily silomerom.

 Poznámky

Skladanie síl rovnakého smeru

Poznámky

 

Obrázok

 

Skladanie síl opačného smeru

Poznámky

Učivo na stránke www.oskole.sk

 

Obrázok

 

Rovnováha síl

Poznámky

 

Otáčavý účinok sily na teleso.Páka

Poznámky

 Zaujimavá stránka na danú tému.

 

Rovnováha na páke

Poznámky

 

Obrázok

Animácia zo stránky www.animfyzika.wz.cz

Rovnováha na páke

 

Ťažisko telesa a jeho určenie

Poznámky

Výklad učiva na stránke www.oskole.sk

 Otestuj svoje vedomosti na zaujimavej stránke.

 

 • Charakterizuj ťažisko telesa,jeho umiestnenie v závislosti od rozmiestnenia látky v telese.
 • Rovnováha síl pôsobiacich v ťažisku, význam ťažiska pri udržiavaní rovnováhy.
 • Ako nájdeme ťažisko telesa?

Určenie ťažiska telesa nepravidelného telesa.

 

Tlaková sila. Tlak v kvapaline

Poznámky

 Animacia zameraná na Pascalov zákon

Pekná stránka www.pozaskolu.sk, na ktorej si obohatíš vedomosti aj k tejto téme.

 

Tlak v plyne

Atmosférický tlak

Torricelliho experiment na určenie atmosférického tlaku

Poznámky

 

Sily pôsobiace na teleso v kvapaline

Poznámky

 

 

 

Sily pôsobiace na telesá v plynoch

Poznámky

 

 

 

 Trenie. Trecia sila a jej meranie

 • Ako a kedy dochádza k vzniku trecej (brzdnej) sily?
 • Vysvetli pojmy pokojová a šmyková trecia sila,rozdiely medzi nimi, spôsoby ich merania.
 • Od ktorých faktorov závisí veľkosť trecej sily medzi dvomi telesami?

 Poznámky

 Škodlivé a užitočné trenie

Poznámky

Opakovanie k testu č. 3

1. Charakterizuj pojem sila.

2. Vypíš sily , ktorými pôsobia fyzikálne polia na teleso.

3. Napíš účinky síl na teleso.

4. Od čoho závisí veľkosť gravitačnej sily pôsobiacej na teleso?

5. Vypočítaj veľkosť gravitačnej sily, ktorou si priťahovaný/-á k Zemi.

6. Napíš názov a označenie fyzikálnej jednotky sily.

7. Čím meriame silu?

8. Čo je to pôsobisko sily?

9. Charakterizuj ťažisko telesa.

10. Na vagóne je položené oceľové teleso s hmotnosťou 600kg.

 • Prekresli si obrázok a vyznač ťažisko telesa.
 • Vypočítaj silu, ktorou je teleso priťahované k Zemi.
 • Nakresli do ťažiska v obrázku gravitačnú silu, ktorou je teleso priťahované k Zemi v mierke: 1000N = 1cm

 vagon-s-telesom.jpg

11. Charakterizuj výslednicu dvoch síl pôsobiacích na teleso v rovakom smere. Napíš matematický vzťah jej výpočtu.

12. Charakterizuj výslednicu dvoch síl pôsobiacich na teleso v opačnom smere. Napíš matematický vzťah jej výpočtu.

13. Napíš vzorec pre výpočet momentu sily pôsobiacej na páke. Uveď jednotku momentu sily.

14. Na koncoch hojdačky, ktorou je páka s dvoma ramenami sedia deti s hmotnosťou 50kg a 40kg. Jedno rameno hojdačky má dĺžku 2m. Ako by si usadil deti,aby bola hojdačky v rovnováhe? Nakresli schému hojdačky s označením osi otáčania a ramenami.

15. Vietor pôsobí na lodnú plachtu s obsahom plochy 8m2 tlakovou silou 12kN. Aký veľký tlak by sme odmerali vo vrstve vzduchu tesne pri plachte?

16. Aký tlak pôsobí na teleso ponorené v kvapaline? Od čoho závisí jeho veľkosť?

17. Vypočítaj veľkosť hydrostatického tlaku pôsobiaceho v sladkej vode na potápača ponoreného v hĺbke 3m.

18. Charakterizuj treciu silu.

19. Od čoho závisí veľkosť trecej sily pôsobiacej na teleso?

20. V ktorých prípadoch (zo života, technickej praxe) sa snaží človek minimalizovať (zmenšiť) trenie? Uveď príklady.

21. Napíš Archimedov zákon.

 

 

Projekt č. 3 

 

 20130312_081400.jpg

 

Prezentácia uvedená vo videu